Raport bieżący nr 55 / 2016

Raport bieżący nr 55 / 2016 - 26 lipca 2016 / 17:30

Budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul.Towarowej z ul.Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2016 r. został poinformowany przez Urząd Miasta Olsztyna o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum 5%) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna
Wartość oferty: 83 787 127,22 złotych netto.
Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 14 dni od podpisania umowy.
Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Okresy gwarancji: 72 miesiące gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
Warunki finansowe:
Zaliczka: brak.
Płatność: 30 dni od daty przedstawienia faktury wraz z wymaganymi dokumentami.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.