Raport bieżący nr 55 / 2017

Raport bieżący nr 55 / 2017 - 12 lipca 2017 / 15:11

Umowa podwykonawcza na Kontrakcie Linia nr 7 Warszawa Osobowa - Dorohusk - Odcinek Otwock - Lublin - zamówienie częściowe B

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 12 lipca 2017 roku Budimex S.A. zawarł jako Podwykonawca – ze spółką Mostostal Kraków S.A. (spółką w 100% zależną od Budimex S.A.) – jako Wykonawcą oraz liderem konsorcjum firm: Mostostal Kraków S.A. – lider konsorcjum z udziałem 45%, PKP Energetyka S.A. – partner konsorcjum z udziałem 35% i Schweerbau GmbH &Co. KG Bauunternehmen – partner konsorcjum z udziałem 20%, umowę o podwykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji prac budowlano-montażowych w ramach Kontraktu na wykonanie prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050 – 175,850” w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.1 pn.” Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I” – w zakresie Zamówienia Częściowego B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na Odcinku Otwock – Lublin (Pilawa-Dęblin)”.

O podpisaniu umowy na realizację ww. kontraktu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Umowa podwykonawcza została zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Inżyniera Kontraktu pozytywnej opinii, co do treści umowy oraz uzyskania pisemnej zgody – akceptacji Zamawiającego na jej zawarcie.

Zgodnie z zawartą umową podwykonawczą:

Wartość umowy: 385.613.913,08 zł netto;

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż następnego dnia po protokolarnym przekazaniu Podwykonawcy terenu budowy;

Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamknięć torowych, tj. nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r.;

Okres gwarancji: 72 miesiące;

Okres rękojmi: 72 miesiące;

Zaliczka: brak

Warunki płatności: w ciągu 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, wraz z wymaganymi dla jej wystawienia i załączonymi do niej dokumentami.

Kary umowne płacone przez Podwykonawcę:

Wykonawca ma prawo dochodzić od Podwykonawcy zapłaty kar umownych z tytułów w wysokości oraz w granicach limitów i ograniczeń w kumulacji, pod warunkiem jednakże, iż Zamawiający obciąży uprzednio Wykonawcę obowiązkiem zapłaty tak określonych kar umownych, a przesłanki do naliczenia Wykonawcy kar umownych wynikać będą z działań lub zaniechań Podwykonawcy, za które ponosił on będzie odpowiedzialność:

– za niewykonanie w terminie ustalonego Etapu za każdy dzień zwłoki 0,02% wartości Robót objętych Etapem (zamiast kary wykonawca może przedstawić gwarancję bankową a w przypadku ukończenia całości w terminie kara może zostać anulowana),

– za nieprzedstawienie i/lub rozpoczęcie Robót bez Programu Zapewnienia Jakości w terminie
i zakresie – 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki,

– za nieprzedłożenie raportu o postępie prac 2.000 zł za każdy dzień zwłoki,

– za przystąpienie do robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia jakości, projektu tymczasowej organizacji ruchu – 5.000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– za przystąpienie do robót bez regulaminu Tymczasowej Organizacji Ruchu lub prowadzenie robót niezgodnie z w/w regulaminem 5.000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z wytycznymi 10.000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– za niedostarczenie harmonogramu; za brak jego aktualizacji; za nieuwzględnienie uwag Inżyniera – 5.000 zł za każdy dzień zwłoki,

– za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia w wysokości 1% wartości brutto poszczególnych robót objętych wadą, za każdy dzień zwłoki;

– za niedotrzymanie terminu usunięcia usterki/wady w okresie zgłaszania wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 1.000 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

– za zwłokę w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki –
40.000 zł za każdy dzień zwłoki,

– za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużenia robót z winy wykonawcy – 10.000 zł za każdy dzień,

– za powierzenie robót niezaakceptowanym podwykonawcom bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo 20.000 zł za każdy taki przypadek,

– za nieprzedstawienie kopii umowy podwykonawczej w terminie lub jej zmiany bądź też za przedstawienie Umowy z Podwykonawcą niezgodnej z postanowieniami 10.000 zł za każdy dzień zwłoki,

– za brak zmiany terminów płatności w umowach podwykonawczych 10.000 zł za każdy taki przypadek,

– za brak lub nieterminową zapłatę podwykonawcom – 25.000 zł za każdy przypadek,

– w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień Umowy w tym zakresie – w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105 – od 10 do 30 tysięcy zł,

– za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej.

Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wynikającej
z Kontraktu, pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej wskazanej w Przedmiarze Robót.

Wykonawca ma prawo dochodzić od Podwykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Wartość umowy przekracza próg 111.446 tysięcy zł.