Raport bieżący nr 56 / 2013

Raport bieżący nr 56 / 2013 - 30 sierpnia 2013 / 00:00

Ochrona brzegów morskich w Wicku Morskim – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. ze Skarbem Państwa – Urzędem Morskim w Słupsku została podpisana umowa na ochronę brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie.

 • Wartość kontraktu: 40 545 638,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30.04.2015 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 10 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu projektowanych robót budowlanych
  • 5% wartości kontraktu netto za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • 5% wartości kontraktu netto za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego
 • Wykonawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.