Raport bieżący nr 56 / 2014

Raport bieżący nr 56 / 2014 - 10 lipca 2014 / 00:00

Zaprojektowanie i budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2014 r. konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38% udziałów), Budimeksu SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów) podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie umowę na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

 • Wartość umowy: 3 250 000 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: data wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac
 • Termin zakończenia robót: nie później niż 56 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac
 • Podstawowy okres gwarancji: 24 miesiące
 • Wydłużony okres gwarancji:
  • 36 miesięcy na konstrukcje budowlane oraz na izolację termiczną i akustyczną budynków i budowli;
  • 48 miesięcy na wykładziny chemoodporne i zabezpieczenia antykorozyjne oraz na zabezpieczenia żaroodporne i ognioodporne elementów konstrukcyjnych budynków i budowli
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% ceny kontraktu netto
  • Płatność: 30 dni
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 10% wartości umowy netto z tytułu zwłoki,
  • 15% wartości umowy netto z tytułu niedotrzymania określonych parametrów technicznych,
  • 25% wartości umowy netto łącznie z tytułu zwłoki i niedotrzymania określonych parametrów technicznych
 • Zamawiający w szczególnych przypadkach przewidzianych umową ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej
 • Maksymalna odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odpowiedzialności deliktowej, nie będzie łącznie większa niż 100% wartości umowy. Powyższy limit nie ma zastosowania do odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o art. 435 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody) i art. 436 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność za szkodę posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody).
 • Strony zawarły również Aneks nr 1 do umowy, którego zapisy ograniczają ryzyka związane z potencjalną możliwością złożenia skargi do sądu okręgowego przez pozostałych oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym. W wyniku podpisania aneksu wydłużono do dnia 31 grudnia 2014 r. termin na wystawienie przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.