Raport bieżący nr 56 / 2016

Raport bieżący nr 56 / 2016 - 27 lipca 2016 / 07:56

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2016 roku

rb bx/ 56/2016

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2016 oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2015.
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 2 429 700 tys. zł w porównaniu do 2 268 240 tys. zł w pierwszym półroczu 2015.
Zysk brutto ze sprzedaży: 300 274 tys. zł w porównaniu do 214 062 tys. zł w pierwszym półroczu 2015.
Zysk z działalności operacyjnej: 178 270 tys. zł w porównaniu do 128 776 tys. zł w pierwszym półroczu 2015.
Zysk brutto: 182 944 tys. zł w porównaniu do 134 599 tys. zł w pierwszym półroczu 2015.
Zysk netto: 146 518 tys. zł w porównaniu do 107 065 tys. zł w pierwszym półroczu 2015.
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 146 067 tys. zł w porównaniu do 106 595 tys. zł w pierwszym półroczu 2015.
W pierwszym półroczu 2016 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 712 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 434 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku zanotował 1 079 mieszkań przedsprzedanych i 402 lokale sprzedane notarialnie.
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wyniósł 9,27 mld zł w porównaniu do 6,99 mld zł w pierwszym półroczu 2015.
Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2016 wyniosła 3,07 mld zł w porównaniu do 2,88 mld zł w pierwszym półroczu 2015.
Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 1 784 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 481 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2016 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2015.