Raport bieżący nr 56 / 2017

Raport bieżący nr 56 / 2017 - 13 lipca 2017 / 14:08

Budowa turbozespołu parowego wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków w ramach Inwestycji pod nazwą: Budowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. Etap 2.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o zawarciu w dniu 13 lipca 2017 r. umowy na budowę gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. Etap 2. Budowa turbozespołu parowego wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków, którą na zlecenie TAMEH POLSKA Spółka z o.o. zrealizuje Budimex SA.

O wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

Wartość przedmiotu kontraktu: 125 680 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia prac: data zawarcia kontraktu

Termin zakończenia prac: 12.08.2019 r.

Okres gwarancji podstawowy: 24 miesiące

Okres gwarancji dotyczący: konstrukcji budowlanych, fundamentów, konstrukcji żelbetowych i stalowych urządzeń, wykładzin chemoodpornych i zabezpieczeń antykorozyjnych, zabezpieczeń żaroodpornych i ognioodpornych elementów konstrukcyjnych budynków i budowli, izolacji termicznej i akustycznej budynków i budowli: 60 miesięcy

Zaliczka: 10% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: 45 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania na okres realizacji: 10% wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wysokość kar dla wykonawcy: 35% wynagrodzenia netto.

Zamawiający ma prawo do odszkodowań uzupełniających w przypadku odstąpienia od Kontraktu

Maksymalna łączna suma odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z Kontraktu (w tym roszczeń o kary umowne) jest ograniczona do kwoty 100% wynagrodzenia netto, z wyłączeniem jedynie kar umownych płatnych przez Wykonawcę za naruszenie przez Wykonawcę uregulowań wewnętrznych Zamawiającego lub ArcelorMittal Poland S.A.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.