Raport bieżący nr 56 / 2018

Raport bieżący nr 56 / 2018 - 1 sierpnia 2018 / 17:04

Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi- wybór oferty

Zarząd Budimeksu informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku Budimex SA otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informujące o wyborze oferty konsorcjum Budimex SA – Lider konsorcjum ( 50 %) i Strabag Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ( 50 % ) jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”

O tym, że Zamawiający ocenił ofertę konsorcjum najwyżej w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 14 marca 2018 roku.

Wartość kontraktu: 456 748 863, 00 zł netto

Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji jest zróżnicowany dla poszczególnych elementów robót i mieści w przedziale od 5 do 10 lat.

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 5%-10%

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umownepłacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.