Raport bieżący nr 56 / 2020

Raport bieżący nr 56 / 2020 - 21 września 2020 / 14:38

Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Część 1 - Goleniów – Ciecierzyce - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że został poinformowany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa o wyborze oferty spółki Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: „Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce, Etap II – gazociąg Ciecierzyce – Lwówek” Część 1 – Goleniów – Ciecierzyce.

Postępowanie przetargowe prowadzone było zgodnie z regulaminem przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w zakresie realizacji części lądowej Projektu Baltic Pipe przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wartość oferty: 314 800 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 30.11.2022 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 15% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% łącznego wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 25% wartości wynagrodzenia netto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wybór oferty Budimex S.A. jest nieprawomocny, z uwagi na możliwość wniesienia odwołań do sądu polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.