Raport bieżący nr 56 / 2021

Raport bieżący nr 56 / 2021 - 12 lipca 2021 / 14:54

Budowa zakładu Frito Lay w Polsce - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Frito Lay Sp. z o.o. na Budowę zakładu Frito Lay w Polsce wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Informacja, iż strony zawarły List Intencyjny została opublikowana w dniu 21.06.2021 r. w raporcie bieżącym nr 54/2021.

Wartość umowy: 343.000.000,00 zł netto

Zakładany termin rozpoczęcia robót: 02.08.2021 r.

Zakładany termin zakończenia robót: 31.12.2022 r.

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Warunki płatności: do 60 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, obejmującej kwoty poświadczone w Świadectwie Płatności.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% netto Wartości umowy

Łączna wysokość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 10% netto Wartości umowy

Kary umowne, nie wyłączają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym z tytułu rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto