Raport bieżący nr 56 / 2022

Raport bieżący nr 56 / 2022 - 12 września 2022 / 12:47

Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego oraz budowa budynku nr 52A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady – podpisanie umów

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.09.2022 r. podpisane zostały dwie umowy pomiędzy Stołecznym Zarządem Infrastruktury a Budimeksem S.A. na: „Budowę infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego” oraz na: „Budowę budynku nr 52A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady”.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 25.08.2022 r. w raporcie bieżącym nr 53/2022.

Łączna wartość umów: 226 088 232,76 zł netto, w tym:

– zamówienie podstawowe: 204 702 399,28 zł netto

– zamówienie objęte prawem opcji: 21 385 833,48 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy, przekazanie 14 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 600 dni od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy (na urządzenia gwarancja producenta)

Okres rękojmi: 60 miesięcy od podpisania protokołu końcowego bez uwag

Zaliczka: zaliczki nie więcej niż 75% wartości wynagrodzenia umownego. Wysokość jednej zaliczki nie może przekroczyć 33% wartości umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 3% wartości wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 20% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w ciągu 12 miesięcy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.