Raport bieżący nr 56/2023

Raport bieżący nr 56/2023 - 26 września 2023 / 12:37

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej 148 ‎na odc. Pszczyna - Żory" – wybór oferty Budimex S.A.‎

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 26.09.2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  w Warszawie poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna – Żory”

Informacja, iż oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 2023-08-10 w raporcie bieżącym nr 50/2023.

Wartość oferty: 258 470 208,30 zł netto

w tym:

– wartość robót netto: 195 687 093,10 zł

– wynagrodzenie warunkowe: 61 848 315,20 zł

– kwota kosztów komunikacji zastępczej: 934 800,0 zł

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: Projekt planowany do realizacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, limit kar umownych w wysokości 20% wynagrodzenia netto lub 30% wynagrodzenia netto w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary za odstąpienie.

Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ‎ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto