Raport bieżący nr 57 / 2016

Raport bieżący nr 57 / 2016 - 5 sierpnia 2016 / 15:00

Kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo – usługowymi wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 – nowy kontrakt Budimex SA

rb bx/57/2016

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 5 sierpnia podpisał umowę z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA). Jest to trzecia umowa zawarta w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym Inwestorem i jednocześnie umowa o najwyższej wartości wynoszącej 45 102 000,00 zł netto. Pozostałe dwie to podpisana 21 marca 2016 roku na realizację I etapu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie i zawarta 24 lutego 2016 na budowę II etapu osiedla mieszkaniowego Wiślany Mokotów przy ul. Bluszczańskiej w Warszawie.

Łączna wartość umów podpisanych w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 102 910 827,54 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: 1.09.2016 r.

Termin zakończenia robót: 31.07.2018 r.

Okres gwarancji: 31.07.2028 r.

Warunki finansowe:
Zaliczka – brak

Płatność: 30 dni od daty wystawienia faktury przez Budimex SA

Kaucja gwarancyjna: 5% netto wartości robót z danej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: poręczenie spółki Budimex SA

Maksymalna wysokość kar zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy – 10% wartości kontraktu netto

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wartość umów podpisanych z tym samym Inwestorem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza próg 102 680 tys. zł.