Raport bieżący nr 57 / 2018

Raport bieżący nr 57 / 2018 - 3 sierpnia 2018 / 14:41

Zawarcie umowy na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Ananasowej w Warszawie

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o podpisaniu 3 sierpnia 2018 roku umowy pomiędzy Budimeksem SA i Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) na realizację Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przynależną infrastrukturą – położonego w Warszawie, przy ul. Ananasowej (IV etap osiedla Wiślany Mokotów).

Zgodnie z postanowieniami umowy do obowiązków Zamawiającego należy uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.09.2018. W przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w/w terminie Strony uzgodnią dalszy tok postępowania.

Wartość zlecenia to 37.162.000,00 zł netto.

Od marca 2018 r. to czwarta umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana 23 maja 2018 roku na realizację Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki budowlanej wraz z drogami wewnętrznymi przy ul. Mangalia 2 w Warszawie (Osiedle Mangalia Mokotów Etap 2 przy ul. Mangalia 2 w Warszawie).

Wartość kontraktu: 91.300.000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 2018-06-18

Termin zakończenia robót: 2020-04-30

Okres gwarancji:

– konstrukcja żelbetowa, dach (pokrycie), izolacje części nadziemnej i podziemnej – 10 lat

– pozostałe prace – 66 miesięcy

Zaliczka – brak

Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury

Kary umowne płacone przez Zamawiającego – nie odbiegają od standardów rynkowych

Maksymalna wysokość kar dla Wykonawcy – 10% wartości umowy netto

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i Budimeksem Nieruchomości od marca 2018 r. przekracza próg 127.386 tys. zł.