Raport bieżący nr 57 / 2022

Raport bieżący nr 57 / 2022 - 19 września 2022 / 14:43

Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 wraz z infrastrukturą techniczną – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 19-09-2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrał ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km istn. 33+830 do km istn. 35+313 oraz na stacji Chabówka”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 10.06.2022 r. w raporcie bieżącym nr 36/2022.

Wartość oferty: 366 057 633,33 zł netto w tym:

– zakres podstawowy – 360 122 484,33 zł netto (w tym Kwota Warunkowa – 26 040 700,00 zł)

– zakres dodatkowy (Opcje 1 i 2) – 5 935 149,00 zł netto

Kwota Warunkowa może służyć do pokrycia płatności za zakres, który ma być wykonany przez Wykonawcę, w tym m.in. z tytułu wzrostu kosztów wynikających ze zmiany Umowy dokonanej zgodnie z jej postanowieniami lub na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: Zakres podstawowy – 24 miesiące od Daty Rozpoczęcia (uwzględnia okresy zimowe)

Opcja nr 1 – 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla zakresu podstawowego

Opcja nr 2 – nie później niż do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 3% wartości Zakresu Podstawowego

Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto za Zakres podstawowy + dodatkowe 0,3% w przypadku skorzystania z Opcji nr 1

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości robót netto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto