Raport bieżący nr 57/2023

Raport bieżący nr 57/2023 - 26 września 2023 / 14:29

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, ‎zadanie 3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód ‎‎(z węzłem) o długości ok. 11,2 km – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 26.09.2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  we Wrocławiu  poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, zadanie 3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód (z węzłem) o długości ok. 11,2 km

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 289 117 330,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 96 miesięcy

Okres rękojmi: 96 miesięcy

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w ŚP

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto podanej w Ofercie

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: brak

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% wartości robót netto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto