Raport bieżący nr 58 / 2010

Raport bieżący nr 58 / 2010 - 23 lipca 2010 / 00:00

Budowa drogi ekspresowej S-3 Międzyrzecz-Sulechów - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 lipca 2010 r. Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze umowę na „Budowę drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła „Międzyrzecz Południe” do węzła „Sulechów”. Odcinek 3 i 4; od km 24+500 do km 42+954”.

 • Wartość kontraktu: 275.493.042,86 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 25 miesięcy od daty rozpoczęcia robót z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca)
 • Okres gwarancji: dla oznakowania pionowego 84 miesiące; dla oznakowania poziomego do 36 miesięcy; dla wszystkich pozostałych robót 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  • Za przekroczenie czasu na ukończenie robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;
  • Za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie – 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;
  • Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Kary płacone przez Zamawiającego:
  • Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.