Raport bieżący nr 58 / 2011

Raport bieżący nr 58 / 2011 - 30 czerwca 2011 / 00:00

Trasa Słowackiego w Gdańsku. Zadanie III – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 otrzymał od Gdańskich Inwestycji Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku spółki działającej imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska powiadomienie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie III. Odcinek Al. Gen. J. Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej”.

 • Wartość kontraktu: 109 748 361,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 16 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 28 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10%
 • Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekroczy wysokość tych kar

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.