Raport bieżący nr 58 / 2018

Raport bieżący nr 58 / 2018 - 8 sierpnia 2018 / 15:18

Zawarcie ugody sądowej pomiędzy Konsorcjum Ferrovial Agroman - Budimex - Estudio Lamela, a PPL w sprawie "Terminal Okęcie"

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu nr 36/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., raportu nr 20/2009 z dnia 02 marca 2009 r., raportu nr 25/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz raportu 98/2009 z dnia 29 października 2009 r. informuje, iż dnia 8 sierpnia 2018 r. w związku ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu – „Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie – Budowa Terminala Pasażerskiego 2 wraz z infrastrukturą techniczną” („Kontrakt”) toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej zawarta została ugoda sądowa.

Stronami ugody jest Konsorcjum firm: Ferrovial Agroman S.A. z siedzibą w Madrycie, działająca przez Oddział w Polsce („Ferrovial”), Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, Estudio Lamela S.L.P. z siedzibą w Madrycie, działająca przez Oddział w Polsce jako powód i pozwany wzajemny oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie („PPL”) jako pozwany i powód wzajemny. Udział Budimex S.A. w Konsorcjum wynosi 40 %.

W opinii Zarządu Budimex S.A. ugoda jest korzystna dla obu Stron sporu i może mieć pozytywny wpływ na wynik finansowy Budimex, co będzie dokładnie oszacowane po końcowym rozliczeniu Kontraktu przez lidera – Ferrovial w trzecim kwartale 2018 r.

Na mocy ugody zapłata przez PPL na rzecz Konsorcjum obejmuje należności wyłącznie z tytułu zrealizowanych robót i dostaw, w tym z tytułu kwot zatrzymanych.

Na mocy ugody Strony zrzekły się wzajemnie wszelkich pozostałych roszczeń objętych ww. postępowaniem przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz zniosły wzajemnie koszty postępowania. Zrzeczenie Konsorcjum nie obejmuje roszczeń o zapłatę przez PPL na rzecz Konsorcjum kwoty wynikającej z ugody.

Zawarcie ww. ugody potwierdza polubowne rozwiązanie przez Strony łączącego Strony Kontraktu oraz zakończenie wszelkich sporów związanych z jego realizacją.