Raport bieżący nr 58/2023

Raport bieżący nr 58/2023 - 29 września 2023 / 13:31

Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎‎budowlanych ‎na linii kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica ‎Klęczany ‎- oferta konsorcjum oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 29 września 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.‎ poinformował ‎Spółkę o tym, że oferta konsorcjum spółek: Budimex S.A. (Lider Konsorcjum, udział 50%), Gülermak Ağir ‎Sanayi Inşaat ve ‎Taahhüt A.Ş. ‎(Partner Konsorcjum, udział 25%) oraz Gülermak Sp. z o.o. ‎(Partner ‎Konsorcjum, udział 25%) została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na: Zaprojektowanie (w ‎zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎budowlanych ‎na linii ‎kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D ‎Limanowa – bocznica Klęczany ‎w ‎ramach projektu ‎pn.: ‎‎„Modernizacja linii ‎‎kolejowej nr 104 ‎Chabówka – Nowy ‎Sącz, ‎na ‎odc. Chabówka – ‎Rabka Zaryte – ‎‎Mszana ‎Dolna oraz Limanowa – Klęczany – ‎Nowy ‎‎Sącz‎.”‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Wartość oferty: 1 930 455 530,46 zł netto
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 38 miesięcy od podpisania umowy
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: 72 miesiące‎

Okres rękojmi: 72 miesiące liczone od daty wskazanej w Protokole Odbioru Końcowego ‎
‎ ‎
Zaliczka: brak
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Wynagrodzenia netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty konsorcjum przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎
‎ ‎