Raport bieżący nr 59 / 2010

Raport bieżący nr 59 / 2010 - 23 lipca 2010 / 00:00

Budowa zespołu biurowego Libra Business Center – aneks do umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 z dnia 25 marca br. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 22 lipca 2010 r. został podpisany aneks do dwóch umowy z Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie na wybudowanie Zespołu Biurowego Libra Center. Aneks wprowadza m.in. zmianę polegającą na zamianie etapów prowadzonych prac. Obecnie pierwsza umowa dotyczy Etapu I – wybudowanie budynku B. Druga umowa dotyczy Etapu II – wybudowanie budynku A.
Umowy mają nadal charakter warunkowy. Obowiązują od dnia podpisania aneksu, jednakże wejdą w życie w dniu, w którym Inwestor poinformuje Wykonawcę, że umowy wchodzą w życie. W przypadku umowy na Etap I, jeżeli dzień wejścia umowy w życie nie nastąpi w terminie 23 września 2010 r. umowa wygasa. W przypadku umowy na Etap II, jeżeli dzień wejścia umowy w życie nie nastąpi w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania aneksu do umowy, umowa wygasa.

 • Wartość umowy na Etap I wynosi obecnie: 61.821.262,27 PLN netto
 • Wartość umowy na Etap II wynosi obecnie: 43.628.737,73 PLN netto
 • Wartość całkowita wynosi obecnie: 105.450.000 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po wejściu umów w życie, w terminie 3 dni od przekazania placu budowy.
 • Termin zakończenia robót: 15 miesięcy od dnia wejścia umów w życie
 • Okres gwarancji:
  • 120 miesięcy na konstrukcję
  • 60 miesięcy na pokrycia dachowe i wykładzinę podłogową
  • 48 miesięcy na pozostałe prace
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni po otrzymaniu przez Inwestora faktury VAT
  • Kaucja gwarancyjna: 5% wartości umów netto
  • Kaucja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości umów netto
 • Kary umowne: łączny limit kar za opóźnienie – 10%
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Sumaryczna wartość podpisanych umów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.