Raport bieżący nr 59 / 2014

Raport bieżący nr 59 / 2014 - 28 lipca 2014 / 00:00

Zawarcie z Gminą Miejską Kraków ugody sądowej w sprawie dotyczącej Hali Czyżyny w Krakowie

Zarząd Budimeksu SA w nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2007 z dn. 10.09.2007; nr 22/2009 z dn. 10.03.2009; nr 53/2009 z dn. 16.07.2009; nr 75/2010 z dn. 29.10.2010; oraz nr 10/2011 z dn. 17.02.2011; informuje, że na rozprawie w dniu 28 lipca 2014 r. spółka zawarła z Gminą Miejską Kraków ugodę sądową, na podstawie której Gmina Miejska Kraków zobowiązała się zapłacić na rzecz Budimeksu SA w Warszawie kwotę 3 451 398,92 zł w terminie 60 dni od dnia zawarcia ugody. Ww. kwota obejmuje należność główną oraz odsetki do dnia zawarcia ugody. Strony zniosły wzajemnie koszty procesu. Ewentualne, niepokryte w chwili zawarcia ugody, koszty opinii biegłych, strony zapłacą po połowie. Strony zrzekły się wzajemnych dalszych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony w dniu 20 grudnia 2005 r. oraz jej rozwiązaniem.
Historia sprawy: w dniu 10 marca 2009 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie z powództwa Budimeksu Dromeksu SA przeciwko Gminie Miejskiej Kraków, zasądzając na rzecz Budimeksu Dromeksu SA zapłatę 20 708 tysięcy złotych z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 5 listopada 2007 roku oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 143 tysiące złotych. Pozew Budimeksu Dromeksu SA dotyczył zwrotu kwoty pobranej przez Gminę Miejską Kraków w dniu 5 listopada 2007 roku z gwarancji bankowych ustanowionych przez Budimex Dromex SA jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zaprojektowanie i wykonanie hali widowiskowo-sportowej w Krakowie – Czyżynach zawartej 20 grudnia 2005 roku między Konsorcjum: Budimex Dromex SA, Ferrovial Agroman SA i Decathlon SA a Gminą Miejską Kraków. Gmina pobrała wskazaną kwotę na zaspokojenie kary umownej zastrzeżonej w umowie, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i naliczeniu w związku z tym odstąpieniem kary umownej, pomimo zakwestionowania przez Budimex Dromex SA zasadności naliczenia takiej kary.

W dniu 15 lipca 2009 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie, jako Sąd II instancji w powyżej opisanej sprawie, wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu I instancji, zasądzając od Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Budimeksu Dromeksu SA kwotę w wysokości 6 903 tysiące złotych z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 20 listopada 2007 roku do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 20 tysięcy złotych. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Gminy Miejskiej Kraków w pozostałym zakresie oraz zasądził od Budimeksu Dromeksu SA na rzecz Gminy kwotę 70 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Budimex Dromex SA wniósł skargę kasacyjną od wyroku do Sądu Najwyższego.
W dniu 20 października 2010 roku Sąd Najwyższy uwzględnił kasację i skierował sprawę do ponownego rozpoznania do Sądu Apelacyjnego.

Wyrokiem z dnia 17 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie, ponownie rozpoznając apelację Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 marca 2008 roku, uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 marca 2008 roku w części uwzględniającej powództwo ponad kwotę 6 903 tysiące złotych (tj. co do kwoty 13 805 tysięcy złotych) oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach procesu Sądowi Okręgowemu w Krakowie. Sprawa z powództwa Budimeksu SA (jako sukcesora generalnego Budimex Dromex SA) przeciwko Gminie Miejskiej Kraków o zapłatę 20 708 tysięcy złotych została na tamtym etapie prawomocnie rozstrzygnięta w zakresie zasądzenia od Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Budimeksu SA kwoty 6 903 tysiące złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 20 listopada 2007 roku, zaś co do pozostałej części powództwa sprawa ta była przedmiotem ponownego rozpoznania przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Sąd dopuścił wnioskowane przez Budimex SA dowody z dokumentów i opinii biegłego. Po przygotowaniu opinii przez biegłego strony odniosły się do niej w pismach procesowych. Wykonana została uzupełniająca opinia biegłego, a następnie dodatkowa opinia uzupełniająca. Na rozprawie w dniu 14 października 2013 roku sąd zlecił przygotowanie kolejnej opinii przez nowego biegłego.