Raport bieżący nr 59 / 2017

Raport bieżący nr 59 / 2017 - 26 lipca 2017 / 08:16

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2017 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2017 oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2016.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 2 721 772 tys. zł w porównaniu do 2 429 700 tys. zł w pierwszym półroczu 2016.

Zysk brutto ze sprzedaży: 352 094 tys. zł w porównaniu do 300 274 tys. zł w pierwszym półroczu 2016.

Zysk z działalności operacyjnej: 249 154 tys. zł w porównaniu do 178 270 tys. zł w pierwszym półroczu 2016.

Zysk brutto: 243 689 tys. zł w porównaniu do 182 944 tys. zł w pierwszym półroczu 2016.

Zysk netto: 194 781 tys. zł w porównaniu do 146 518 tys. zł w pierwszym półroczu 2016.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 194 638 tys. zł w porównaniu do 146 067 tys. zł w pierwszym półroczu 2016.

W pierwszym półroczu 2017 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 886 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 892 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku zanotował 712 mieszkań przedsprzedanych i 434 lokale sprzedane notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wyniósł 9,61 mld zł w porównaniu do 9,27 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2016.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2017 wyniosła 3,17 mld zł w porównaniu do 3,07 mld zł w pierwszym półroczu 2016.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 1 288 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 784 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2017 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2016. PRZEJDŹ DO TABELI