Raport bieżący nr 59 / 2019

Raport bieżący nr 59 / 2019 - 6 września 2019 / 13:57

Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy ul. Słonimskiego / Pamiętajcie o Ogrodach w Warszawie - Etap I Inwestycji Central Garden - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 6 września 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a ASBUD Mokotów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę budynków mieszkalnych.

Wartość umowy: 158 386 592,00 zł netto w tym 1 127 429,00 zł netto za roboty opcjonalne.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 159 031 333,85 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.

Wartość umowy: 158 386 592,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 16 września 2019 r.

Termin zakończenia robót: 19 lipca 2021 r.

Okres rękojmi i gwarancji:

– na konstrukcję żelbetową – 15 lat

– dach (pokrycie), izolacje części nadziemnej i podziemnej – 10 lat

– na pozostałe prace – 6 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia ryczałtowego

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.