Raport bieżący nr 59/2023

Raport bieżący nr 59/2023 - 2 października 2023 / 10:57

Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz konstrukcji ‎oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” – oferta Budimex S.A. ‎oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w  Warszawie poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej  w postępowaniu przetargowym pn.  Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz ‎konstrukcji oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” w ramach Projektu wew.: ‎‎„Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w ‎linię kolejową nr 14”.‎

Wartość oferty: 146 956 731,38 zł netto ‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż ‎postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy ‎wyniosła 201 325 855,18 złotych netto.  Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej ‎wymieniona oferta.‎

Warunki zlecenia o najwyższej wartości:‎

Wartość oferty: 146 956 731,38 zł netto ‎

w tym:‎

‎- Zadanie 1 (konstrukcja oporowa komory rozjazdowej „Fabryczna”) – 75 963 759,62 zł ‎netto

‎- Zadanie 2 (budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia”) – 70 992 971,76 zł netto‎   ‎ ‎

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: ‎

‎- Zadanie 1 – 397 dni kalendarzowych licząc od dnia określonego jako termin rozpoczęcia ‎robót w komunikacie Zamawiającego, wydanym nie później niż 90 dni przed planowaną ‎datą rozpoczęcia robót,‎

‎- Zadanie 2 – 337 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy,‎

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 5%‎

Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo ‎wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: nie przekroczy 20% ‎wynagrodzenia maksymalnego netto

Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do ‎dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do ‎pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych.‎

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy ‎przekroczyła próg 172 381 tys. zł netto.‎‎ ‎