Raport bieżący nr 6 / 2016

Raport bieżący nr 6 / 2016 - 27 stycznia 2016 / 00:00

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kołbiel – Garwolin – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2016 r. została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40 +915 dług. ok. 13,015 km.

Wartość umowy: 235 750 000 złotych netto.

Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy.

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okresy gwarancji: 10 lat na konstrukcję nawierzchni (poza warstwą ścieralną), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie; 5 lat na warstwę ścieralną; 4 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe; 3 lata na zieleń i 1 rok na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Warunki finansowe:

Zaliczka: od 5% do 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:

20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:

15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez wykonawcę umowy.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.