Raport bieżący nr 6 / 2018

Raport bieżący nr 6 / 2018 - 21 lutego 2018 / 13:36

Podpisanie aneksu do umowy z Dom Development SA na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa I etapu inwestycji mieszkaniowej „Marina Mokotów II”

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 21 lutego 2018 roku podpisał aneks do umowy z dnia 27 czerwca 2017 r. z Dom Development S.A. na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa I etapu inwestycji mieszkaniowej „Marina Mokotów II” w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Na mocy przedmiotowego aneksu, wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji ww. umowy została określona na kwotę 112 200 351,89 zł netto.

Wysokość wynagrodzenia w umowie z dnia 27 czerwca 2017 r. ustalona była na poziomie nie przekraczaj±cym progu uznania przedmiotowej umowy za znaczącą, który na dzień 27 czerwca 2017 r. wynosił 111 446 tys. zł.

Termin rozpoczęcia prac: 02.05.2018

Termin odbioru końcowego: 10.12.2019

Okres gwarancji: 72 miesiące licząc od Daty Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Zabezpieczenie należytego wykonania: gwarancja bankowa 5% wartości kontraktu netto oraz część druga kaucja w wysokości 5% wartości każdej faktury netto.

Łączny wymiar kar umownych nie może przekroczyć 12% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

Inwestorowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kar umownych.

Zapisy przedmiotowej Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.