Raport bieżący nr 6/2024

Raport bieżący nr 6/2024 - 24 stycznia 2024 / 15:40

Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytu oraz ‎zawarcie nowej umowy kredytu

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2024 roku spółka zawarła z bankami: Bank Polska ‎Kasa Opieki SA, Credit Agricole Bank Polska SA oraz ING Bank Śląski SA, aneksy do bilateralnych umów ‎kredytów:‎
‎ ‎
• Bank Polska Kasa Opieki SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka ‎informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres ‎korzystania z kredytu do dnia 14 maja 2027 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 100 000 000,- PLN (słownie złotych: sto milionów). ‎
‎ ‎
• Credit Agricole Bank Polska SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której ‎spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy ‎okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2027 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 70 000 ‎‎000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów).‎
‎ ‎
• ING Bank Śląski SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka ‎informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres ‎korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2027 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 60 000 000,- ‎PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt milionów).‎
‎ ‎
Dodatkowo Budimex SA zawarł z Societe Generale SA Oddział w Polsce nową umowę kredytu, w ramach ‎której bank udostępnił spółce kredyt średnioterminowy w wysokości 70 000 000,- PLN (słownie złotych: ‎siedemdziesiąt milionów) na okres do dnia 31 maja 2027 r. Podpisana umowa zastępuje umowę kredytu, o ‎której spółka informowała w raportach bieżących nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015, nr 82/2027 z dnia 20 ‎listopada 2017 oraz 5/2021 z dnia 20 stycznia 2021.‎
‎ ‎
Ponadto Budimex SA zawarł z CaixaBank SA Oddział w Polsce porozumienie do umowy kredytu, o zawarciu ‎której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 05/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku, skracające okres ‎dostępności kredytu do dnia 24 stycznia 2024 roku.‎

Jednocześnie Budimex SA zawarł z PKO Bankiem Polskim SA nową umowę kredytu, w ramach której bank ‎udostępnił spółce kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 100 000 000,- PLN (słownie złotych: sto milionów) ‎na okres do dnia 31 maja 2027 roku.‎

Zawarcie trzech powyżej opisanych aneksów, dwóch nowych umów kredytu oraz jednego porozumienia do ‎umowy kredytu zapewnia spółce, na okres 3,5 roku, dostęp do przyrzeczonych, odnawialnych limitów ‎kredytowych zabezpieczających płynność finansową spółki na łączną kwotę 400 000 000,- PLN (słownie ‎złotych: czterysta milionów).‎

Z tytułu wykorzystania kredytów spółka zapłaci bankom odsetki, obliczone na podstawie odpowiedniej dla ‎danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę.‎
‎ ‎
Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umów kredytu, Budimex złoży bankom ‎oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów ustawy Kodeks ‎Postępowania Cywilnego.‎
‎ ‎
Pozostałe warunki są standardowe dla tego typu umów.‎
‎ ‎
Podstawą podania w/w informacji jest zawarcie umów o łącznej znacznej wartości przekraczającej 2% ‎przychodów ze sprzedaży spółki.‎