Raport bieżący nr 60 / 2012

Raport bieżący nr 60 / 2012 - 18 września 2012 / 00:00

PNI Sp. z o.o. - odstąpienie od umowy przez Trakcję-Tiltra SA

W dniu 17 września 2012 r. Zarząd Budimeksu SA został formalnie poinformowany o otrzymaniu w dniu 13 września br. przez Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu) pisma informującego o odstąpieniu przez Trakcję-Tiltra S.A. od umowy na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku o wartości netto 149 749 000 zł zawartej w dniu 22 września 2011 r. pomiędzy Trakcja-Tiltra S.A. a PNI Sp. z o.o. Według pisma przyczyną odstąpienia od umowy jest zaprzestanie wykonywania zgodnie z umową przewidzianych nią robót oraz bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego w oświadczeniu z dnia 06 września 2012 r. na przystąpienie przez PNI do wykonania tychże robót. Odstąpienie nosi datę 12 września 2012. Wartość szacunkowa robót wykonanych przez PNI do dnia odstąpienia od umowy wynosi 28 000 000 zł. Umowa przewiduje karę dla PNI w wysokości 53 436 996,45 zł, jednakże w ocenie Zarządu PNI odstąpienie od umowy jest bezpodstawne, a tym samym naliczenie wyżej wymienionej kary byłoby niezasadne. Z tytułu rozwiązania powyższej umowy nie ma skutków finansowych dla Budimeksu SA.
Wartość rozwiązanej umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.