Raport bieżący nr 60 / 2017

Raport bieżący nr 60 / 2017 - 1 sierpnia 2017 / 15:35

Podpisanie umowy na budowę zakładu utrzymania naprawy i konserwacji silników lotniczych w Środzie Śląskiej.

Zarząd Budimeksu zawiadamia, że 1 sierpnia 2017 r. Budimex SA podpisał z XEOS Spółka z o.o. o umowę na „Budowę zakładu utrzymania naprawy i konserwacji silników lotniczych w Środzie Śląskiej”.

Wartość kontraktu: 120 598 800 zł netto

Termin rozpoczęcia prac: 1.08.2017 r.

Termin zakończenia prac: 05.11.2018 r.

Okres gwarancji podstawowy: 60 m-cy (120m-cy na szczelność dachu)

Zaliczka: 15% wynagrodzenia netto

Warunki płatności: 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania na okres realizacji: 10% wynagrodzenia netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

– 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia za niedotrzymanie terminu końcowego

– 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu kamieni milowych

– 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad w okresie gwarancji

– 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w niewypełnieniu poleceń Inżyniera Kontraktu

– 10 % wynagrodzenia netto za rozwiązanie kontraktu z winy Wykonawcy

– 0,1% wynagrodzenia netto za każdy przypadek niedopełnienie wymogów poufności

– 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w ukończeniu robót zamiennych

– 2 500 000 zł kara dodatkowa za niedotrzymanie terminu końcowego

– 10 000 zł za każdy dzień wykonywania prac na budowie bez nadzoru odpowiedniego kierownika robót branżowych

– 10 000 zł za każdy przypadek niewykonania polecenia inspektora nadzoru

– 20 000 zł za każdy dzień wykonywania prac na budowie bez nadzoru kierownika budowy

– 20 000 zł za każdy przypadek niewypełnienia obowiązków kontraktowych

Maksymalna wysokość kar dla wykonawcy: 20% wynagrodzenia netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.