Raport bieżący nr 60 / 2020

Raport bieżący nr 60 / 2020 - 19 października 2020 / 11:52

Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Część 1 - Goleniów – Ciecierzyce – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 19.10.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa a Budimex S.A. na generalną realizację inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 21.09.2020 r. w raporcie bieżącym nr 56/2020.

Wartość umowy: 314 800 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 30.11.2022 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 15% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% łącznego wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 25% wartości wynagrodzenia netto

Kary umowne płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.