Raport bieżący nr 60/2023

Raport bieżący nr 60/2023 - 3 października 2023 / 09:16

‎ Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz konstrukcji ‎oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” w ramach Projektu wew.: ‎‎„Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 ‎wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14” – wybór oferty Budimex S.A.‎

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 03.10.2023 r. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w Warszawie poinformował Spółkę o tym że wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na pn.  Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz konstrukcji oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” w ramach Projektu wew.: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14”

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu  02-10-2023  r. w raporcie bieżącym nr 59/2023

Wartość oferty: 146 956 731,38 zł netto

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 201 325 855,18 złotych netto.  Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki zlecenia o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 146 956 731,38 zł netto

w tym:

– Zadanie 1 (konstrukcja oporowa komory rozjazdowej „Fabryczna”) – 75 963 759,62 zł netto

– Zadanie 2 (budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia”) – 70 992 971,76 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót:

– Zadanie 1 – 397 dni kalendarzowych licząc od dnia określonego jako termin rozpoczęcia robót w komunikacie Zamawiającego, wydanym nie później niż 90 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót,

– Zadanie 2 – 337 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy,

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 5%

Warunki płatności:  30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: nie przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego netto

Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy ‎przekroczyła próg 172 381 tys. zł netto.‎‎ ‎