Raport bieżący nr 61 / 2010

Raport bieżący nr 61 / 2010 - 29 lipca 2010 / 00:00

Wybrane dane finansowe Budimeksu SA za pierwsze półrocze 2010 r.

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2010 roku oraz przekształcone dane porównywalne za pierwsze półrocze 2009 roku.

I półrocze
2010 r.

I półrocze
2009 r.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów

1 723 404 tys. zł 1 516 756 tys. zł

Zysk z działalności operacyjnej

162 879 tys. zł 87 286 tys. zł

Zysk brutto

156 154 tys. zł 101 231 tys. zł

Zysk netto przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej

126 555 tys. zł 75 460 tys. zł