Raport bieżący nr 61 / 2011

Raport bieżący nr 61 / 2011 - 6 lipca 2011 / 00:00

Budowa osiedla Słoneczny Dom w Lublinie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 06 lipca 2011 r. została podpisana z MDI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa na wybudowanie 7 domów mieszkalnych – osiedla Słoneczny Dom w Lublinie (zadanie G), realizowanych w 6 etapach.

 • Wartość kontraktu: 73 340 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 7 dni od daty podpisania kontraktu
 • Termin zakończenia robót: 30. 04. 2016 r.
 • Okres rękojmi i gwarancji: 38 miesięcy od daty odbioru końcowego etapu
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: za faktury częściowe etapu 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu, za fakturę końcową etapu – 45 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Kaucja gwarancyjna: 5% wartości netto każdej faktury
   Zwrot kaucji gwarancyjnej: 50% po odbiorze etapu, 50% po upływie okresu rękojmi i gwarancji danego etapu z możliwością zamiany na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę i zamawiającego: 10% wartości kontraktu netto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
 • Jest to kolejna umowa podpisana z tym zamawiającym w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Poprzednia została zawarta w dniu 12 lipca 2010 r. a jej wartość wynosiła 33 800,00 zł netto. Suma wartości tych dwóch umów wynosi 107 140 000,00 zł netto

Suma wartości kontraktów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.