Raport bieżący nr 61 / 2012

Raport bieżący nr 61 / 2012 - 21 września 2012 / 00:00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Zagórz - Komańcza - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 września 2012 r. została podpisana z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza.

 • Wartość kontraktu: 96 862 567,46 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 30 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30.09.2013 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy (w tym 12 miesięcy na oznakowanie poziome)
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 4% wartości umownej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 0,5% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 50% ceny kontraktowej brutto za nieterminowe rozpoczęcie robót
  • 0,5% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 50% ceny kontraktowej brutto za nieterminowe wykonanie robót
  • 0,1% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki za nieterminowe dostarczenie dokumentów powykonawczych
  • 0,3% ceny brutto za niewykonanie robót na wartość przewidzianą w zatwierdzonym harmonogramie finansowym na dany rok
  • 0,5% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 50% ceny kontraktowej brutto za zwłokę w usunięciu wad
  • do 100% wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki z tytułu wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową
  • 10% ceny kontraktowej brutto za rozwiązanie kontraktu z przyczyn zależnych od wykonawcy
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 10% ceny kontraktowej brutto za rozwiązanie kontraktu z przyczyn zależnych od zamawiającego
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.