Raport bieżący nr 61 / 2015

Raport bieżący nr 61 / 2015 - 15 września 2015 / 00:00

Dokończenie budowy budynku Sądu Okręgowego w Zamościu – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 15 września 2015 r. została podpisana umowa z Sądem Okręgowym w Zamościu na dokończenie budowy budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu.

 • Wartość umowy: 44 211 806,11 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 35% wynagrodzenia brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za zwłokę w przekazywaniu placu budowy za każdy dzień zwłoki
  • 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Strony zastrzegają swoje prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.