Raport bieżący nr 61 / 2016

Raport bieżący nr 61 / 2016 - 2 września 2016 / 11:00

Umowa o linię na gwarancje bankowe z Credit Agricole Bank Polska SA

rb bx/61/2016

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 02 września 2016 r. Budimex został poinformowany przez Credit Agricole Bank Polska SA o podpisaniu umowy o linię na gwarancje bankowe z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Na mocy umowy, bank przyznał Budimeksowi limit w wysokości 400 mln złotych, w ramach którego spółka może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych.

Umowa została zawarta na okres do 31 sierpnia 2017 roku. Jako zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych Budimeksu wynikających z umowy, spółka złoży bankowi oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Czynne gwarancje bankowe, które zostały wystawione przez bank w ramach dotychczas obowiązującej umowy o linię na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex informował we wcześniejszych raportach bieżących (nr 56/2008 z dnia 13 października 2008 roku, a także w kolejnych raportach: 44/2009 z dn. 8.06.2009; 56/2009 z dn. 24.07.2009; 75/2009 z dn. 1.09.2009; 2/2010 z dn. 18.01.2010; 30/2010 z dn. 6.04.2010; 40/2010 z dn. 10.05.2010; 35/2011 z dn. 28.04.2011; 50/2011 z dn. 07.06.2011; 31/2012 z dn. 05.06.2012; 56/2012 z dn. 05.09.2012; 55/2013 z dn. 30.08.2013; 20/2014 z dn. 27.02.2014 oraz 61/2014 z dn. 31.07.2014. i 57/2015 z dn. 02.09.2015) obciążają limit przyznany spółce na mocy nowej umowy, a dotychczasowa umowa wygasła.

Wartość umowy zawartej z Credit Agricole Bank Polska SA przekracza próg 102 680 tys. zł.