Raport bieżący nr 61 / 2019

Raport bieżący nr 61 / 2019 - 19 września 2019 / 14:12

"Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego" - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 19.09.2019 roku Budimex S.A. podpisał umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w postępowaniu przetargowym na „Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”.

Informacja, że nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu przetargowym
została opublikowana w dniu że 25.07.2019 roku w raporcie bieżącym nr 52/2019

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 09.07.2019 r. w raporcie bieżącym nr 47/2019.

Wartość umowy: 185 220 222,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia Umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót: 30.11.2021 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.