Raport bieżący nr 61 / 2020

Raport bieżący nr 61 / 2020 - 20 października 2020 / 17:50

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4 - oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20 października 2020 r. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w imieniu Zamawiających: Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4””.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 188 187 712,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z Zamawiającymi (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertę) wyniosła 194 982 050,42 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 188 187 712,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 14 dni od daty podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 29 lipca 2022 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczki: do 20 mln zł, pierwsza zaliczka może być udzielona po zrealizowaniu i rozliczeniu prac o wartości co najmniej 10 mln zł

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja dobrego wykonania: 10 % ceny brutto oferty

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary umowne płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi oraz Zamawiającymi wraz z wartością oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.