Raport bieżący nr 61/2023

Raport bieżący nr 61/2023 - 5 października 2023 / 14:41

Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 5 października 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Olsztynie wybrała ‎ofertę Budimex SA jako najkorzystniejszą‎ w postępowaniu przetargowym na: Budowa ‎drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – ‎Barczewo‎. ‎

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu ‎‎29 sierpnia 2023 r. w raporcie bieżącym nr 54/2023.‎

Wartość oferty: 412 530 636,00 zł netto
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych‎
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎
‎ ‎
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez‎
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ‎ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎
‎ ‎