Raport bieżący nr 62 / 2012

Raport bieżący nr 62 / 2012 - 21 września 2012 / 00:00

Wyrok w sprawie z powództwa Budimeksu SA przeciwko GDDKiA - budowa obwodnicy Augustowa

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r., nr 9/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r., nr 52/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. oraz nr 89/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Zarząd Budimex SA informuje, że w dniu 21 września 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny oddalił apelacje wniesione przez Budimex SA oraz przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dotyczącej budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 (granica państwa – Wrocław – Białystok – Suwałki – granica państwa) o zapłatę kary umownej. Tym samym wyrok sądu pierwszej instancji tj. Sądu Okręgowego w Warszawie stał się prawomocny. Zgodnie z tym wyrokiem GDDKiA zobowiązana jest zapłacić Budimeksowi kwotę 21 948 408 złotych (stanowiącą połowę wartości przedmiotu sporu) z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia 28 lutego 2009 r. do dnia zapłaty. Od wyroku stronom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, która może zostać wniesiona w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej.
Decyzja w sprawie ewentualnej skargi kasacyjnej w zakresie, w którym nastąpiło oddalenie roszczeń zgłoszonych przez Budimex, zostanie podjęta po otrzymaniu uzasadnienia ww. wyroku.