Raport bieżący nr 62 / 2019

Raport bieżący nr 62 / 2019 - 20 września 2019 / 14:45

„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg”- wybór oferty Budimex Budownictwo Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 20.09.2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały ofertę Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na „Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 14.08.2019 r. w raporcie bieżącym nr 55/2019.

Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wartość oferty: 1 399 752 354,70 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym: Kwota Warunkowa 111 195 161,05 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót)

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia robót: 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.