Raport bieżący nr 62 / 2020

Raport bieżący nr 62 / 2020 - 27 października 2020 / 14:38

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4 – wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 27 października 2020 r. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w imieniu Zamawiających: Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4”.

Wartość oferty: 188 187 712,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z Zamawiającymi (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertę) wyniosła 194 982 050,42 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 188 187 712,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 14 dni od daty podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 29 lipca 2022 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczki: do 20 mln zł, pierwsza zaliczka może być udzielona po zrealizowaniu i rozliczeniu prac o wartości co najmniej 10 mln zł

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja dobrego wykonania: 10 % ceny brutto oferty

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi oraz Zamawiającymi wraz z wartością oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Jednocześnie zgodnie z art. 171 ust. 4 Prawo zamówień publicznych umowa nie może zostać zawarta do czasu doręczenia informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o czym Zamawiający poinformuje Spółkę oddzielnym pismem.