Raport bieżący nr 62 / 2022

Raport bieżący nr 62 / 2022 - 24 października 2022 / 10:38

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce – II Etap inwestycji – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 24 października 2022 r. Skarb Państwa – Minister Obrony Narodowej w imieniu i na rzecz którego działa: „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” wybrało ofertę Budimexu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: „Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce obejmujących m. in. budowę nowych obiektów i przebudowę istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem terenu”.

Wartość oferty: 294 615 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: do dnia 18.01.2027 r.

Okres gwarancji: 3 lata na wszystkie roboty oraz urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego poszczególnej Części Przedmiotu Umowy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: Brak

Warunki płatności: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 100% Wynagrodzenia brutto

Naliczenie zastrzeżonej Kontraktem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.