Raport bieżący nr 63 / 2011

Raport bieżący nr 63 / 2011 - 15 lipca 2011 / 00:00

Budowa nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 lipca 2011 konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA podpisało umowę ze spółką Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ”Budowę nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu – Zadanie 2: budowa szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa lądowiska dla helikopterów”.

 • Wartość kontraktu: 158 453 378,05 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż w ciągu 15 dni od podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót + 2 miesiące na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy z zastrzeżeniem, że wykonawca udziela gwarancji o przedłużonej długości: 5 lat dla budynku szpitala, 5 lat dla lądowiska dla helikopterów, 5 lat dla zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych, 8 lat dla szczelności dachów
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar umownych: 10%
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.