Raport bieżący nr 63 / 2012

Raport bieżący nr 63 / 2012 - 27 września 2012 / 00:00

PNI - oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Trakcją - Tiltra S.A.

Nawiązując do raportu bieżącego nr 60/2012 z dnia 17 września 2012 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym został poinformowany przez Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej [„PNI”] (spółka w 100 % zależna od Budimex S.A.) o złożeniu w dniu 27 września 2012 r. przez PNI oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Trakcją – Tiltra S.A. Umowy z dnia 22 września 2011 r. na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku [„Umowa”] o wartości netto 149 749 000 PLN, oraz o odwołaniu udzielonego Trakcji – Tiltra S.A. jako Liderowi Konsorcjum pełnomocnictwa. Przyczyną złożenia przez PNI oświadczenia powyższej treści była zwłoka w wykonaniu przez Trakcję – Tiltra S.A. jej zobowiązań z Umowy i bezskuteczny upływ wyznaczonego Trakcji – Tiltra S.A. odpowiedniego terminu dodatkowego, wskazanego w wezwaniu z dnia 18.09.2012 r. Wartość szacunkowa robót wykonanych przez PNI do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 28 000 000 PLN. Złożenie ww. oświadczenia nie uniemożliwia PNI, jako Partnerowi Konsorcjum Wykonawcy, realizacji zakresu prac wynikających z Kontraktu zawartego z Zamawiającym – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz nie wywołuje skutków finansowych dla Budimeksu SA.
Wartość rozwiązanej umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.