Raport bieżący nr 63 / 2017

Raport bieżący nr 63 / 2017 - 18 sierpnia 2017 / 14:12

Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z Euler Hermes SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 18 sierpnia 2017 r. Budimex SA otrzymał informację od Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA o podpisaniu aneksu o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego do umowy z dnia 28 sierpnia 2008 r., zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 09/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku oraz 62/2016 z dnia 12 września 2016 r.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Spółka może zlecać Towarzystwu wystawianie gwarancji kontraktowych, z kwoty 220 mln złotych do kwoty 300 mln złotych. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian, tj. umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, a zabezpieczenie spłaty zobowiązań Budimeksu wynikających z umowy stanowi 10 weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi.