Raport bieżący nr 63 / 2020

Raport bieżący nr 63 / 2020 - 3 listopada 2020 / 17:29

Wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Orlińskiego w Krakowie- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. na : „Wykonanie budynków mieszkalnych A i B wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą drogową i techniczną, ukształtowaniem terenu, wjazdem od ulicy Orlińskiego, wraz zagospodarowaniem działki nr 299/45, 299/46 oraz 299/3”.

Wartość umowy: 27 998 000 zł netto.

Od 03.08.2020 r. (data ostatniego raportu bieżącego) to trzecia umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana na: „Kompleksowe wykonanie zespołu mieszkaniowego budynków wielorodzinnych z usługą w parterze, garażem podziemnym, wjazdem do garażu oraz zagospodarowaniem terenu, położonego w Warszawie, przy ul. Mińskiej 69 – etap trzeci „C”.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 73 980 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 17.08.2020 r.

Termin zakończenia robót: 31.05.2022 r.

Okres gwarancji i rękojmi:
– na konstrukcję żelbetową, pokrycie dachowe, hydroizolacje części podziemnej i nadziemnej budynku, w tym dylatacje – 10 lat,
– na pozostałe prace – 66 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wartości robót netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% umownego wynagrodzenia netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% umownego wynagrodzenia netto

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. wraz z wartością umowy przekracza próg 151 393 tys. zł netto.