Raport bieżący nr 63 / 2021

Raport bieżący nr 63 / 2021 - 26 sierpnia 2021 / 18:34

Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk” - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 26.08.2021 została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a PKP PLK S.A. na Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 01.06.2021 r. w raporcie bieżącym nr 51/2021.

Wartość umowy: 586 991 869,92 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą stronę

Termin zakończenia robót: 28 miesięcy, liczonych od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego pomniejszonej o ubruttowioną wartość Kwoty Warunkowej

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Wartości Robót netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.