Raport bieżący nr 64/2023

Raport bieżący nr 64/2023 - 31 października 2023 / 15:15

Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎‎budowlanych ‎na linii kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica ‎Klęczany ‎- wybór oferty konsorcjum ‎

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 31 października 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.‎ wybrało ofertę ‎konsorcjum spółek: Budimex S.A. (Lider Konsorcjum, udział 50%), Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve ‎Taahhüt A.Ş. ‎‎(Partner Konsorcjum, udział 25%) oraz Gulermak Sp. z o.o. ‎(Partner Konsorcjum, udział 25%) jako najkorzystniejszą ‎w postępowaniu przetargowym na: Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎‎budowlanych ‎na linii ‎kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany ‎w ‎ramach projektu ‎pn.: ‎‎‎„Modernizacja linii ‎‎kolejowej nr 104 ‎Chabówka – Nowy Sącz, ‎na ‎odc. Chabówka – ‎Rabka Zaryte – ‎‎Mszana ‎Dolna ‎oraz Limanowa – Klęczany – ‎Nowy ‎‎Sącz‎.”‎

Informacja, iż oferta konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w ‎dniu 29 września 2023 r. w raporcie bieżącym nr 58/2023.‎ ‎

Wartość oferty: 1 930 455 530,46 zł netto
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 38 miesięcy od podpisania umowy
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: 72 miesiące‎

Okres rękojmi: 72 miesiące liczone od daty wskazanej w Protokole Odbioru Końcowego ‎
‎ ‎
Zaliczka: brak
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Wynagrodzenia netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ‎ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty konsorcjum przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎