Raport bieżący nr 65 / 2012

Raport bieżący nr 65 / 2012 - 5 października 2012 / 00:00

Kompleksowe utrzymanie autostrady A1 na odcinku węzeł Sośnica - granica państwa - nowy kontrakt Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 05 października 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum firm Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (lider – spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) i Ferrovial Servicios SA (partner) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach umowę na kompleksowe utrzymanie autostrady A1 na odcinku od węzła Sośnica (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w miejscowości Gorzyczki w systemie „utrzymaj standard”, o długości 47,849 km.

 • Wartość kontraktu: 41 919 156,72 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia kontraktu: oddzielnie w zakresie wskazanym przez zamawiającego: a) z tytułu kompleksowego (letniego i zimowego) utrzymania autostrady A1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki w systemie „utrzymaj standard” i b) z tytułu kompleksowego (letniego i zimowego) utrzymania autostrady A1 na odcinku węzeł Sośnica (bez węzła) – Świerklany w systemie „utrzymaj standard” nastąpi na pisemne polecenie zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia wydania w tym zakresie polecenia wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w pełnej gotowości do podjęcia rozpoczęcia realizacji usługi.
 • Termin zakończenia kontraktu: 72 miesiące od rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości umownej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • z tytułu rozwiązania umowy przez zamawiającego z przyczyn dotyczących wykonawcy – w wysokości 200 000 zł
  • w przypadku, gdy prace objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż wykonawca lub podwykonawca skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurą określoną w umowie – w wysokości 50 000 zł za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia umowy
  • z tytułu naruszenia obowiązków wykonawcy wskazanych w umowie w wysokości 10 000 zł za każdorazowe naruszenie oraz dodatkowo 10 000 zł za każdy kolejny dzień trwania powyższych naruszeń
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • z tytułu rozwiązania umowy przez wykonawcę z powodu rażącej winy zamawiającego – w wysokości 200 000 zł za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.